ویدیو

تولیدات هنری تیم میان فرهنگی رومی فستیوال در کشور های مختلف و هنرمندانی که با این پروژکت ها همکاری می کنند از این کانال در اختیار علاثمندان آن قرار خواهد گرفت.