Monthly Archives: سپتامبر 2017

حق رای و هنر بازی با انتخابات

تاریخ بازی در انتخابات و یا همان استفاده از حق رای تاریخی پر از جنب و جوش است. برای آشنایی با این تاریخ جستارهایی را از یوهان گالتونگ پژوهشگر صلح نروژ و تصویر تاریخ حقوق بشر با رنگ را می آورم. یوهان گالتونگ اعتقاد دارد: تاریخ حقوق بشر و مبارزه برای آن به سه دوره  و یا رنگ می توان… Read more »