چه می خواستیم و چه شد

khomeiniحکایت ها و داستان های زیادی را در فرهنگ و زبان مردم فارسی زبان با محتوای این ضرب المثل می توان پیدا کرد. از رنگ کردن گنجشگ و فروختن آن به جای بلبل تا رنگ کردن کردن هندوانه با اسپری. دروغ گفتن را در گفتار قهرمانان شاهنامه ای و نبردهای رستم هم می توان یافت. حال چه سود مولوی ندیدن کدو را هشدار دهد.